Bevissthet

Se etter miljømerker og sertifiseringer på våre Meminiplagg! Vi jobber for en miljøvennlig og etisk produksjon. Her kan du lære mere om dette.

Les mer

Miljøvennlig produksjon

Økologisk bommull (organic cotton)

Memini økologisk bomullEn god del av våre produkter er produksert i Økologisk bomull. I vanlig bommullsproduksjon brukes det store mengder sprøytemidler, giftstoffer og vann. Vanlig bommullsproduksjon er hverken bra for arbeiderne som jobber med dyrking og bearbeiding, eller for miljøet.Økologisk bomull utgjør i dag rundt kun 1% av all bomullsproduksjon i verden. I økologisk bomullsdyrking benyttes det ingen genmodifiserte avlinger eller giftige kjemikalier, som kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel. Det kreves mindre vann og energi, og forbedrer helsesituasjonen til bomullsbøndene og deres familier da de ikke utsettes for giftige kjemikalier. Mangel på rent vann er en av de største utfordringene jordas økende befolkning står ovenfor. Økologisk produksjon av bomull bruker vannreservoarene og regnvann på en optimal måte ved tradisjonelle flomsystemer eller med dryppeteknikker. Dyrkingen av økologisk bomull foregår med omtanke for miljøet og menneskene som produserer den. Et av våre mål er at størstedelen av bomullen skal komme fra bæredyktige kilder og at fabrikkene de bruker skal være sunne og sikre. Du kan lese mere om økologisk bomull her: http://aboutorganiccotton.org

 

Det finnes flere systemer som jobber for å sikre sporbarhet for en miljøvennlig produksjon.

GOTS

(Global Organic Textile Standard) er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene. GOTS har egne sertifiseringsorganer som foretar sertifisering og inspeksjoner av merkebrukerne. 

 


Trygge Tekstiler (Oeko-Tex)


Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer.  Det er ikke bare organiske kvaliteter som kan bli merket med Oeko-tex sertifisering.

Produkter merket med skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm. 

 

Organic Cotton

Memini organic cotton In regular cotton production, large amounts of pesticides, toxins and water are used. Ordinary cotton production is neither good for the workers who work on cultivation and processing, nor for the environment. Organic cotton today accounts for only about 1% of all cotton production in the world. In organic cotton cultivation, no genetically modified crops or toxic chemicals are used, such as chemical pesticides or fertilizers. It requires less water and energy, and improves the health of the cotton farmers and their families as they are not exposed to toxic chemicals. Lack of clean water is one of the biggest challenges facing the world's growing population. Organic production of cotton uses the water reservoirs and rainwater in an optimal way by traditional flood systems or by drip techniques. The cultivation of organic cotton takes care of the environment and the people who produce it. One of our goals is that most of the cotton should come from sustainable sources and that the factories they use should be healthy and safe. You can read more about organic cotton here: http://aboutorganiccotton.org
 

There are several systems that work to ensure traceability for an environmentally friendly production.

 

GOTS

(Global Organic Textile Standard) is an international labeling scheme for organic textiles. The labeling scheme requires that at least 70 per cent of the fibers be organically grown and that the textiles must meet environmental and health requirements throughout the production process. Social criteria and safety for workers are also included in the requirements. GOTS has its own certification bodies that carry out certification and inspections of the brand users.
 

Safe Textiles (Oeko-Tex)


Products labeled with Safe Textiles should not contain allergenic dyes or carcinogenic dyes. It is not just organic qualities that can be labeled with Oeko-tex certification.
Products labeled with must not contain allergenic dyes or carcinogenic dyes. The label also guarantees that the product is tested for content of chlorinated phenols, phthalates, organic tin compounds, etc.

 

Etisk produksjon

En etisk produksjon betyr å sikre at produksjonen og funksjonene rundt denne ikke skader forbrukeren eller samfunnet.

Vi velger nøye de materialene vi bruker i våre produkter. Vår definisjon av kvalitet krever at hvert stoff vi bruker, er holdbare og funksjonelt egnet for den tilsiktede bruken. Det krever at våre materialer motstår nedbrytning av bruk og vask. De må være lette å ta vare på, og produseres med omsorg for mennesker og planeten. Valg av stoffer, materialer, produksjonsmetoder og fargestoffer er derfor nøye vurdert før produksjon av våre produkter.

 


Vi jobber med å oppfylle de følgende kriterier ved våre produkter og produksjoner :

 • Motarbeide bruk- og kast mentalitet, billig mote og skadelig moteforbruk.
 • Fremme bærekraftsstandarder innen motebransjen.
 • Levere design for som lar barn få være barn.
 • Bevisstgjøring og opplysende tiltak av våre produkter mot forbruker og produsenter.
 • Bruke produsenter som gir rettferdige lønninger, arbeidsforhold og gode arbeidstakerrettigheter.
 • Ingen bruk av giftig plantevernmidler
 • Bruk av miljøvennlige stoffer og komponenter i produksjon.
 • Beskytte dyrerettigheter ved bl.a. å ikke bruke pels i våre produksjoner.

 

Ethical issues

An ethical production means ensuring that the production and functions around it do not harm the consumer or society.
We carefully select the materials we use in our products. Our definition of quality requires that every fabric we use is durable and functionally suitable for the intended use. It requires that our materials resist degradation of use and washing. They must be easy to care for and produced with care for humans and the planet. The selection of substances, materials, production methods and dyes is therefore carefully considered before the production of our products.
 


We work to meet the following criteria for our products and productions:

 • Counteract use and throw mentality, cheap fashion and harmful fashion consumption.
 • Promote sustainability standards in the fashion industry.
 • Deliver designs that allow children to be children.
 • Awareness raising and enlightening measures of our products to consumers and manufacturers.
 • Use manufacturers that provide fair wages, working conditions, and good employee rights.
 • No use of toxic pesticides
 • Use of environmentally friendly substances and components in production.
 • Protect animal rights by eg. not to use fur in our productions.
 
Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605