Etisk produksjon

Les mer

Etisk produksjon

En etisk produksjon betyr å sikre at produksjonen og funksjonene rundt denne ikke skader forbrukeren eller samfunnet.

Vi velger nøye de materialene vi bruker i våre produkter. Vår definisjon av kvalitet krever at hvert stoff vi bruker, er holdbare og funksjonelt egnet for den tilsiktede bruken. Det krever at våre materialer motstår nedbrytning av bruk og vask. De må være lette å ta vare på, og produseres med omsorg for mennesker og planeten. Valg av stoffer, materialer, produksjonsmetoder og fargestoffer er derfor nøye vurdert før produksjon av våre produkter.

 


Vi jobber med å oppfylle de følgende kriterier ved våre produkter og produksjoner :

 • Motarbeide bruk- og kast mentalitet, billig mote og skadelig moteforbruk.
 • Fremme bærekraftsstandarder innen motebransjen.
 • Levere design for som lar barn få være barn.
 • Bevisstgjøring og opplysende tiltak av våre produkter mot forbruker og produsenter.
 • Bruke produsenter som gir rettferdige lønninger, arbeidsforhold og gode arbeidstakerrettigheter.
 • Ingen bruk av giftig plantevernmidler
 • Bruk av miljøvennlige stoffer og komponenter i produksjon.
 • Beskytte dyrerettigheter ved bl.a. å ikke bruke pels i våre produksjoner.

 

Ethical issues

An ethical production means ensuring that the production and functions around it do not harm the consumer or society.
We carefully select the materials we use in our products. Our definition of quality requires that every fabric we use is durable and functionally suitable for the intended use. It requires that our materials resist degradation of use and washing. They must be easy to care for and produced with care for humans and the planet. The selection of substances, materials, production methods and dyes is therefore carefully considered before the production of our products.
 


We work to meet the following criteria for our products and productions:

 • Counteract use and throw mentality, cheap fashion and harmful fashion consumption.
 • Promote sustainability standards in the fashion industry.
 • Deliver designs that allow children to be children.
 • Awareness raising and enlightening measures of our products to consumers and manufacturers.
 • Use manufacturers that provide fair wages, working conditions, and good employee rights.
 • No use of toxic pesticides
 • Use of environmentally friendly substances and components in production.
 • Protect animal rights by eg. not to use fur in our productions.
 
Tilbake
Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605