Miljøvennlig produksjon

Les mer

Miljøvennlig produksjon

Økologisk bommull (organic cotton)

Memini økologisk bomullEn god del av våre produkter er produksert i Økologisk bomull. I vanlig bommullsproduksjon brukes det store mengder sprøytemidler, giftstoffer og vann. Vanlig bommullsproduksjon er hverken bra for arbeiderne som jobber med dyrking og bearbeiding, eller for miljøet.Økologisk bomull utgjør i dag rundt kun 1% av all bomullsproduksjon i verden. I økologisk bomullsdyrking benyttes det ingen genmodifiserte avlinger eller giftige kjemikalier, som kjemiske plantevernmidler eller kunstgjødsel. Det kreves mindre vann og energi, og forbedrer helsesituasjonen til bomullsbøndene og deres familier da de ikke utsettes for giftige kjemikalier. Mangel på rent vann er en av de største utfordringene jordas økende befolkning står ovenfor. Økologisk produksjon av bomull bruker vannreservoarene og regnvann på en optimal måte ved tradisjonelle flomsystemer eller med dryppeteknikker. Dyrkingen av økologisk bomull foregår med omtanke for miljøet og menneskene som produserer den. Et av våre mål er at størstedelen av bomullen skal komme fra bæredyktige kilder og at fabrikkene de bruker skal være sunne og sikre. Du kan lese mere om økologisk bomull her: http://aboutorganiccotton.org

 

Det finnes flere systemer som jobber for å sikre sporbarhet for en miljøvennlig produksjon.

GOTS

(Global Organic Textile Standard) er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene. GOTS har egne sertifiseringsorganer som foretar sertifisering og inspeksjoner av merkebrukerne. 

 


Trygge Tekstiler (Oeko-Tex)


Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer.  Det er ikke bare organiske kvaliteter som kan bli merket med Oeko-tex sertifisering.

Produkter merket med skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm. 

 

Organic Cotton

Memini organic cotton In regular cotton production, large amounts of pesticides, toxins and water are used. Ordinary cotton production is neither good for the workers who work on cultivation and processing, nor for the environment. Organic cotton today accounts for only about 1% of all cotton production in the world. In organic cotton cultivation, no genetically modified crops or toxic chemicals are used, such as chemical pesticides or fertilizers. It requires less water and energy, and improves the health of the cotton farmers and their families as they are not exposed to toxic chemicals. Lack of clean water is one of the biggest challenges facing the world's growing population. Organic production of cotton uses the water reservoirs and rainwater in an optimal way by traditional flood systems or by drip techniques. The cultivation of organic cotton takes care of the environment and the people who produce it. One of our goals is that most of the cotton should come from sustainable sources and that the factories they use should be healthy and safe. You can read more about organic cotton here: http://aboutorganiccotton.org
 

There are several systems that work to ensure traceability for an environmentally friendly production.

 

GOTS

(Global Organic Textile Standard) is an international labeling scheme for organic textiles. The labeling scheme requires that at least 70 per cent of the fibers be organically grown and that the textiles must meet environmental and health requirements throughout the production process. Social criteria and safety for workers are also included in the requirements. GOTS has its own certification bodies that carry out certification and inspections of the brand users.
 

Safe Textiles (Oeko-Tex)


Products labeled with Safe Textiles should not contain allergenic dyes or carcinogenic dyes. It is not just organic qualities that can be labeled with Oeko-tex certification.
Products labeled with must not contain allergenic dyes or carcinogenic dyes. The label also guarantees that the product is tested for content of chlorinated phenols, phthalates, organic tin compounds, etc.

 

Tilbake
Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605