Kundeservice / Customer service

Velkommen som Meminikunde! Her finner du informasjon om alt som gjelder bestilling, levering og garanti ved dine kjøp. Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter om det er noe du lurer på. / Welcome as a Memini customer! Here you will find information about everything that concerns ordering, delivery and warranty for your purchases. Feel free to contact our customer center if there is anything you are wondering about.

Les mer / Learn more

Bestillinger / Orders

Bestillinger / Orders

Når du bestiller varer hos oss, velger du først ønsket produkt, deretter velger du farge, størrelse og antall. Deretter legger du den i handlekurven ved å trykke "KJØP". Når du er ferdig med å velge dine varer og har lagt dem i handlekurven, går du inn på "Til handlekurv" øverst til høyre på siden. Her får du oversikt over alle de varene du har lagt i kurven. Denne listen kan endres ved å fjerne produkt eller legge til antall. Du kan også trykke på produktet og endre dine valg av farge eller størrelse. Når du er fornøyd med handlekurven din, er du klar til å fullføre kjøpet, ved å velge "GÅ TIL KASSEN". Her må du fylle ut all nødvendig informasjon. Du kan også opprette en egen bruker her og få nyhetsbrev fra oss.Når alt er klar, trykker du "SEND TIL BESTILLING". Du vil da motta en mail med din ordrebekreftelse. Denne ordrebekreftelsen er bindende. Når varen(e) er sendt til deg, vil og også motta en mail med dette. Vi tar forbehold om utsolgte varer. Noen gangen kan det være flere på nettbutikken samtidig som bestiller samme vare, og dette kan føre til at plagget blir utsolgt før det blir registrert på vårt lager. I slike tilfeller får du en mail om at varen var utsolgt og beløpet fra trukket fra din betaling. 

When ordering items with us, first select the desired product, then choose the color (farge), size (størrelse) and number (antall).
Then add it to the shopping cart by pressing "ADD TO BASKET".
When you have finished selecting your items and have placed them in the shopping cart, go to "Til handlekurv" at the top right of the page. Here you will find an overview of all the items you have added to the basket. This list can be modified by removing product or adding quantity. You can also tap the product and change your choice of color or size.
When you are satisfied with your shopping cart, you are ready to complete the purchase by selecting "CHECKOUT".
Here you must complete all necessary information.
You can also create your own user here and receive newsletters from us.
When everything is ready, press "SEND ORDER", which means send order.
You will then receive an email with your order confirmation.
This order confirmation is binding.
Once the item (s) has been sent to you, you will also receive an email with this.
We reserve the right to sell out of stock. Occasionally, there may be more on the online store while ordering the same item, which may cause the garment to be sold out before it is registered on our warehouse. In such cases, you will receive an email stating that the item was sold out and the amount deducted from your payment.

 

Betaling /Payment

Vi benytter følgende betalingsløsninger:

  

 

 

Kjøp nå - betal etter levering 

Når du betaler via Klarna faktura handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi din kortinformasjon og du har alltid muligheten til å betale etter at du har mottatt dine varer.

• Få alltid varen hjem før du betaler

• Alltid 14 dagers betalingsfrist

• Du behøver aldri å oppgi kortinformasjon

• Du kan laste ned fakturaen din på klarna.no

• Mulighet for delbetalinger 

Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 67,00 kr og en forsinkelsesrente på 8,75%. Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din e-post.

Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk. Klarna håndterer personopplysninger for å utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring. Ditt personnummer er også ditt kundenummer hos Klarna.

Fakturaen fra Klarna sendes via e-post samtidig som din ordre blir sendt fra vårt lager. Dette betyr jo at din faktura vil komme et par dager tidligere enn leveransen, men du trenger selvfølgelig ikke å betale fakturaen før du har mottatt dine varer.
Har du mottatt dine varer, men savner faktura, kan du enkelt finne fakturaen på Klarnas nettside. Der kan du også utsette forfallsdatoen på din faktura med ytterligere 10 dager.

Det er lurt å sjekke din innboks etter at du har gjennomført ditt kjøp for å se om du har mottatt en ordrebekreftelse.
Har du mottatt ordrebekreftelsen kan du være trygg på at du har tastet riktig e-postadresse og du vil motta fakturaen så fort din ordre blir sendt fra vårt lager.

JEG HAR IKKE MOTTATT MIN FAKTURA.

Fakturaen fra Klarna sendes til deg per e-post. Hvis du bruker Hotmail eller en annen e-posttjeneste, så sørg for at søppelpostfilteret ditt er innstilt på ”lavt”, ellers kommer kanskje ikke e-postene våre frem. Sjekk i søppelposten din om fakturaen ligger der.

HVORFOR GÅR IKKE MIN ORDRE IGJENNOM NÅR JEG PRØVER Å BETALE MED FAKTURA?

Om ditt kjøp ikke godkjennes når du velger å betale med faktura kan det være på grunn av en av disse årsakene:

1. For å benytte seg av faktura kreves det at du er 18 år.

2. Adressen du har angitt er feilaktig, ved betaling mot faktura godkjennes bare din folkeregistrerte adresse.

3. Du har overskredet det maksimale beløpet for faktura. Dog kan dette variere og om du vil vite din kredittgrense så kontakt Klarna.

4. Du har angitt et feilaktig personnummer. Tenk på at personnummeret kontrolleres mot den adressen du er folke registrert på, disse to opplysningene må altså matches for at fakturakjøpet skal kunne gå igjennom. 

5. Klarna (som vi bruker ved fakturakjøp), godkjenner ikke din kreditt. Ta kontakt med Klarna for mer informasjon ang. din kreditt.

VIL JEG MOTTA OPPDATERT FAKTURA NÅR JEG GJØR EN POSTRETUR TIL E-HANDELSLAGERET?

Det vil ikke bli sendt ny faktura etter at din retur er registrert. Faktura/KID-nummer vil være det samme, og du kan følge fakturastatus ved å logge inn på Klarnas nettside.

 

NETS gir deg en sikker og brukervennlig betalingsløsning som gjør det trygt og enkelt for deg å betale med Visa eller MasterCard. 

Vi bruker betalingsløsning fra Nets som gjør det enkelt og trygt for deg å handle hos oss. Nets oppfyller alle krav til sikkerhet og sertifisering fra kortutstedere og innløsere. 3D-Secure teknologien er utviklet av VISA og MasterCard. Løsningen innebærer at partene i kjøpsøyeblikket blir autentisert. Dette betyr at kortholder, i tillegg til å oppgi kortnummer (16-sifret nummer på fremsiden), utløpsdato og CVC-kode (tresifret kode som står bak på kortet, de siste 3 tallene av tallkoden), må identifisere seg med en kode mottatt fra kortutsteder. Koden kan være et passord eller sikkerhetsløsning som kortholder gjenkjenner fra nettbanken sin. Som kunde hos oss kan du betale med VISA eller MasterCard.

Når du betaler med kredittkort blir dine kortopplysninger sendt direkte til din banks betalingssystem. Ingen andre kan få tilgang til den informasjonen du skriver inn. All kommunikasjon mellom deg og bankenes betalingssystem er kryptert.

Du kan være trygg på at det er like sikkert å bruke kort hos Memini.no som i en hvilken som helst butikk eller minibank.

Du kan kontakte Nets her : Nets Norway AS

 

 We offer the following payment solutions:

Visa or MasterCard.

Nets gives you a secure and easy-to-use payment solution that makes it safe and easy for you to pay with Visa or MasterCard.
We use Nets payment solution which makes it easy and safe for you to shop with us. Nets meets all requirements for security and certification from card issuers and acquirers. 3D-Secure technology is developed by VISA and MasterCard. The solution means that the parties are authenticated at the moment of purchase. This means that the cardholder, in addition to entering the card number (16-digit number on the front page), expiration date and CVC code (three-digit code behind the card, the last 3 numbers of the number code), must identify with a code received from card issuer. The code can be a password or security solution that the cardholder recognizes from his online bank. As a customer with us you can pay with VISA or MasterCard.
When you pay by credit card, your card details are sent directly to your bank's payment system. No one else can access the information you enter. All communication between you and the banks' payment system is encrypted.
You can rest assured that it is equally safe to use cards at Memini.no as in any store or ATM.
You can learn more about Nets here: Nets

 

  

 

Buy now - pay after delivery

When you pay via Klarna invoice you are safe and easy. You never need to provide your card information and you always have the option to pay after you receive your goods.

  • Always get the item home before paying
  • Always 14 days payment deadline
  • You never need to provide card information
  • You can download your invoice at klarna.no
  • Possibility of partial payment

If payment is omitted, a fee of SEK 67.00 and a delay rate of 8.75% will be added. When choosing Klarna as a payment solution, a credit check can be made. If a credit check is made, a duplicate letter will be sent to your e-mail.

Personal data is processed in accordance with current legislation. Klarna handles personal information to perform customer analysis, identification, credit ratings and marketing. Your personal identification number is also your customer number at Klarna.
The invoice from Klarna is sent via e-mail while your order is sent from our warehouse. This means that your invoice will come a few days earlier than the delivery, but of course you do not have to pay the invoice before you have received your goods.
If you have received your goods, but miss an invoice, you can easily find the invoice on Klarna's website. There you can also postpone the due date on your invoice for another 10 days.
It is advisable to check your inbox after completing your purchase to see if you have received an order confirmation.
If you have received the order confirmation, you can rest assured that you have entered the correct e-mail address and you will receive the invoice as soon as your order is sent from our warehouse.


I HAVE NOT RECEIVED MY INVOICE.

The invoice from Klarna will be sent to you by e-mail. If you use Hotmail or another email service, make sure your spam filter is set to "low" or our emails may not arrive. Check in your junk mail if the invoice is there.


WHY DON'T MAKE MY ORDER THROUGH WHEN I TRY TO PAY WITH INVOICE?

If your purchase is not approved when you choose to pay by invoice, it may be due to one of these reasons:
1. To use the invoice, you are required to be 18 years of age.
2. The address you entered is incorrect, when payment against invoice is only approved by your registered address.
3. You have exceeded the maximum amount of the invoice. However, this may vary and if you want to know your credit limit then contact Klarna.
4. You have entered an incorrect social security number. Consider that the social security number is checked against the address you are people registered on, these two information must therefore be matched in order for the invoice purchase to be able to go through.
5. The Klarna (which we use for invoice purchase) does not approve your credit. Please contact Klarna for more information regarding your credit.


WILL I RECEIVE UPDATED INVOICES WHEN I MAKE A POSTCARD TO THE E-TRADE STORE?

No new invoice will be sent after your return is registered. Invoice / KID number will be the same, and you can follow the invoice status by logging in to Klarna's website.
 

 

 

Bytting / Replacement

Norway:

Ved bytting av varer må kunden selv dekke returkosnaden, dette må gjøres innen 14. dager etter mottatt vare. Returnerte varer må være ubrukte, må ha alle tilbehør, etiketter, og være i den originale emballasjen. 

Kunden må selv dekke returporto.

Ved julegaver er det bytterett innen 10.januar mot ordrenummer eller kvittering.

Ta kontakt med vår kundesenter om du er usikker: Memini Kundeservice

 

When replacing goods from a country abroad of Norway, the customer must cover the return, which must be done within 14 days of receipt of the goods. Returned items must be unused, must have all accessories, labels, and be in the original packaging.
At Christmas presents, it is exchanged within 10 January for order number or receipt.
If you are unsure, contact our customer service center: Memini Kundeservice

Angrerett /Regret

Norway:

Angrerettloven gjelder ved alle kjøp forbruker foretar i vår nettbutikk. Det følger med lovpålagt angrerettskjema sammen med varene, og angreretten er på 14 dager. I denne perioden kan du uten forpliktelser sende tilbake varene du har mottatt, legg likevel merke til følgende utdrag fra angrerettloven: «Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 6, punkt e).» Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukeren side (jf. Angrerettloven § 12, punkt a). Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).Ved bruk av angrerett, kan ikke varene være brukt, samt at originalemballasje og merkelapper som «hang-tags» kan ikke være fjernet fra produktet. Ved retur vil pengene bli refundert innen 14 dager etter mottatt returvarer.

Right of withdrawal applies to all purchases made by the consumer in our online store. There is a statutory right of cancellation together with the goods, and the right of cancellation is 14 days. During this period you may return the goods you have received without obligation, nevertheless note the following excerpts from the Copyright Act: "The law of indemnity applies only to consumer purchases. The right of appeal can not therefore be used by companies or others who have acted as part of a business activity (cf. section 6 of section 6 of the Law on Restrictions). "The right of cancellation is not applicable if the goods can not be returned in the same condition and quantity and damage or deterioration is due to negligence or lack of care from the consumer's side (cf. section 12 of the Copyright Act, paragraph a). Return costs are covered by the consumer (cf. Section 15, first paragraph). By using a right of return, the goods can not be used, and original packaging and tags such as "hang-tags" can not be removed from the product. Upon return, the money will be refunded within 14 days of receipt of returned goods.

Levering / Deliveries

Leveringstid /Delivery time

Norway:

Din ordre blir ekspedert innen 48 timer (hverdager), men i høysesong, august og januar kan det ta noe lenger tid. Pakken vil nå deg 1-4 virkedager etter bestilling, på enkelte strekninger opptil 6 virkedager. 

 

We deliver to following countries in Europe:

Åland Islands
Albania
Andorr
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cypru
Czech Republi
Denmark
Estoni
Faroe Islands
Finland
France
Georgia
Germany
Gibralta
Greec
Greenland
Holy See (Vatican City State
Hungar
Icelan
Ireland
Isle of Ma
Ital
Jerse
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
Malta
Moldova, Republic of
Netherlands
Netherlands Antilles
Poland
Portugal
Romania
San Marino
Serbia and Montenegr
Slovakia
Sloveni
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

Your order will be dispatched within 48 hours (weekdays), but in high season, January and August , it may take longer.The package will reach you 3-7 business days after ordering, on certain stretches up to 10 business days.

Fraktkostnad / Freight cost

Norway:

Vi har fast pakkepris, og en pakke fra Memini koster kr 99,- i frakt uansett størrelse.

Dette gjelder levering i Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen der det vil bli andre satser. 

Vi bruker Posten / Bring for levering av våre pakker. 

Alle våre varer blir sendt fra lager i Norge og er derfor tollfrie!

 

We have a fixed package price and a package from Memini costs NOK 300, - regardless of size.

All international orders are shipped via a registered postal service Bring.

All our goods are sent without VAT from our warehouse in Norway.  

VAT and customs duties will be calculated by the country of destination

 

Returpakke / Returns

Norway:

Hvis du ønsker å returnere en pakke til oss må du selv betale returporto.  

Hvis du har gitt feil opplysninger eller glemmer å hente ut pakken din, så bli den sendt i retur til oss.

Du må da betale straffeporto vi blir pålagt av Posten (kr. 199,-), og du må betale for ny forsendelse.

Du en selv ansvarlig for å ha fyllt inn riktige opplysninger som mail, leveringsadresse og mobilnummer for at varen skal kunne nå frem til deg med post. 

 

If you wish to return a package to us, you must pay the return cost.
If you have provided incorrect information or forget to pick up your package, then it will be sent in return to us.
You must then pay the penalty cost we are charged by the forwarder and you must pay for a new shipment.
You are responsible for having the correct information, such as mail, delivery address and mobile number for the item to reach you by mail.

Feil Kontaktinfo / Wrong Contact Information

Norway:

Dersom du oppdager at du har har opplyst feil adresse, mail eller telefonnummer for sending innen 20 minutter etter satt ordre, kan du sende mail til vårt kundesenter:  Memini Kundesenter

Da slipper du å betale straffeportoen Memini vil blir pålagt av Posten. (kr 199,-) dersom varen ikke har riktig adresse og blir sendt i retur til oss. 

 

If you find that you have an incorrect wrong address, mail or phone number for shipping within 20 minutes of your order, you can send mail to our customer center: Memini Customer Center
Then you will not have to pay the punishment Memini will be charged by the Post. (NOK 200, -) if the item does not have the correct address and is sent in return to us.

Garantier / Warranties

Garanti og reklamasjon / Waranty and claims

Norway:

Ved fabrikasjonsfeil eller svakheter på sømmer, glidelåser og liknende har Memini 2 års garanti mot framlagt kvittering. Fabrikasjonsfeil er feil som forelå allerede da produktet ble levert.

Garantien gjeld ikke ved vanlig slitasje, skader som er selvlforskyldte, feil vask- og vedlikehold. Garantien dekker heller ikke skader forårsaket av ulykker, feil bruk, uaktsomhet, eller naturlig nedbrytning av farger og materiale etter langvarig/hyppig bruk. 

Ved normal bruk, vil et produkt fra Memini holde lenge.

NB: Dersom produktet er utslitt (uansett alder), vil det ikke bli sett på som en garantisak.

Dersom noe er galt med varen du har mottatt, ta et bilde av feilen hvis mulig. Send bilde av feilen på produktet og beskrivelse sammen med kvittering til vårt kundesenter: Memini Kundesenter

Skulle noe selvforskyldt skje med produktet kan vi i noen tilfeller reparere varen. Det går an å bestille en returpakke inne i nettbutikken. Du får da tilsendt fraktbrev. Fyller ut reparasjonsskjema med navn, adresse og hva som er galt med produktet. Sender det så til oss og vi reparerer og sender det i retur. Følg instruksen om hvordan klargjøre et produkt for reparasjon.

Denne tjenesten koster kr 249,- ink. porto. Den tjenesten kan også brukas om du lurer på om det er en garantisak. Om det blir en godkjent reklamasjonssak, vil vi erstatte portoen. Merk at portoen ikke vil bli refundert om reklamasjonsavdelingen finn ut at skadene er selvforskyldt.

In case of fabrication defects or weaknesses on seams, zippers and the like, Memini has 2 years warranty against receipt. Manufacturing error is incorrect as already existed when the product was delivered.
The warranty does not cover normal wear and tear, damages that are self-inflicted, improper washing and maintenance. The warranty also does not cover damage caused by accidents, incorrect use, negligence, or natural degradation of color and material after prolonged / frequent use.
In normal use, a Memini product will last for a long time.
NB: If the product is worn out (regardless of age), it will not be considered a warranty.
If something is wrong with the item you received, take a picture of the error if possible. Send a picture of the error on the product and description together with a receipt to our customer center: Customer Service
 

Reperasjoner / Repairs

Skulle noe selvforskyldt skje med produktet kan vi i noen tilfeller reparere varen. Det går an å bestille en returpakke inne i nettbutikken. Du får da tilsendt fraktbrev.

Ta kontakt med vårt kundesenter for å få fraktbrev for retur: hello@memini.no

Fyller ut reparasjonsskjema med navn, adresse og hva som er galt med produktet. Sender det så til oss og vi reparerer og sender det i retur. Følg instruksen om hvordan klargjøre et produkt for reparasjon.

Denne tjenesten koster kr 249,- ink. porto. Den tjenesten kan også brukas om du lurer på om det er en garantisak. Om det blir en godkjent reklamasjonssak, vil vi erstatte portoen. Merk at portoen ikke vil bli refundert om reklamasjonsavdelingen finn ut at skadene er selvforskyldt.

Alle produkter som sendes inn for reparasjon eller som en garantisak skal være nyvasket. Dette kan høres strengt ut, men om produktet ikke er vasket får vi ofte ikke reparert det og vi må levere det til vask før vi kan starta arbeidet.

 

Should something self-inflicted occur with the product, we can in some cases repair the item. You can order a return package inside the online store. You will then receive a shipping letter.
Please contact our customer center to receive a shipping letter for return: hello@memini.no
Fills out repair form with name, address and what is wrong with the product. Then send it to us and we will repair and send it in return. Follow the instructions on how to prepare a product for repair.
This service costs NOK 249, - ink. postage. This service can also be used if you are wondering if it is a guarantee case. If it becomes an approved complaint case, we will replace the postage. Note that the postage will not be refunded if the complaint department finds out that the damage is self-inflicted.
All products submitted for repair or as a guarantee case must be freshly washed. This may sound strict, but if the product is not washed, we often do not get it repaired and we have to deliver it to the wash before we can start the work.

Reklamasjoner / Claims

Hvis varen du mottar er skadet eller ødelagt, vil Klarna få beskjed om dette, og kreditere deg det beløpet du har betalt. 

Dette må varsles ved å sende en e-post innen 8 dager etter at du har mottatt varene. Skadet eller feilaktig leverte varer må returneres til oss, (med mindre vi informere deg om at retur er ikke nødvendig). Returnerte varer må være ubrukte, må ha alle tilbehør, etiketter, og være i den originale emballasjen. Kostnadene ved returporto vil bli betalt av oss og vil bli refundert til din konto. 

Ved alle reklamasjoner, send mail til vårt kundesenter: Memini Kundesenter

 

If the item you receive is damaged , you will be credited you the amount you have paid.
This must be notified to us by sending an email within 8 days of receipt of the goods. Incorrectly delivered items must be returned to us, (unless we inform you that return is not required). Returned items must be unused, must have all accessories, labels, and be in the original packaging. The return cost will be paid by us and will be refunded to your account.
For all complaints, send mail to our customer center: Memini Customer Center

 

Feilvare / Broken Product

Feil på et produkt fra leverandørens side, vil som regel vise seg raskt, og da gjelder reklamasjonsprinsippet. Dette gjelder ikke noe som skyldes bruk og slitasje. I disse tilfellene vil derfor en individuell bedømming av blant annet produktets tilstand og alder være avgjørende for erstatning
Feil på stoffet er en garantisak, dette vil bli oppdaga etter en til to gangers bruk. Dårlig vedlikehold er ikke en garantisak. Eksempel på dårlig vedlikehold er typisk når stoffet har forandret tekstur, nupping eller om plagget har forandret fasong etter vask. Vi minner på å lese nøye på våre vaskeanvisninger på hvert enkelt produkt.

Ved alle reklamasjoner, send mail til vårt kundesenter: Memini Kundeservice

 

Mistakes on a product by the supplier, will usually rapidly, and then apply the guarantee policy. This does not apply to any use and wear. In these cases, an individual assessment of, among other things, the condition and age of the product will be decisive for replacement
Material failure is a guarantee, this will be discovered after one to two-time use. Bad maintenance is not a guarantee. Example of poor maintenance is typical when the fabric has changed texture, nupping or if the garment has changed shape after washing. We are happy to read our washing instructions on each product carefully.
For all complaints, send mail to our customer center: Memini Customer Service

Vikonsept AS | Postboks 2515, 5512 , Norway
+47 52 71 69 95 | hello@memini.no | Org.nr 988 790 605